Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ –ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 20 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ»

 

H ανώνυμη εταιρεία «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4), διοργανώνει διαγωνισμό με τον τίτλο «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ –ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 20 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ» (εφεξής «Διαγωνισμός»)

 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Διαγωνισμού στον ιστότοπο η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτη της την «Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας», με έδρα στο Γέρακα Αττικής (Ημαθίας 10) (εφεξής «Συνεργάτης»).

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω του προγράμματος Nestle Nοιάζομαι (εφεξής Πρόγραμμα) στο διαδικτυακό τόπο ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.nestlenoiazomai.gr/contests/diagonismos-me-doroepitages-100eu (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

 

1. Δώρα

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διοργανώνει τον παρόντα  Διαγωνισμό με τα εξής δώρα:

 

Οι είκοσι (20) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από μια (1) δωροεπιταγή Κωτσόβολος  αξίας εκατό ευρώ (100€)  (εφεξής «Δώρα») H κάθε Δωροεπιταγή θα φέρει έναν μοναδικό σειριακό κωδικό και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί άπαξ, ήτοι σε μια ηλεκτρονική αγορά στο e-shop του Κωτσόβολου, https://www.kotsovolos.gr/  είτε σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα είτε για αγορά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου Κωτσόβολου 2102899999, έως τις 31/12/2022.


Με κάθε Δωροεπιταγή θα χρειαστεί να γίνει αγορά ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης μόνο ενός Δώρου.

Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει ο Διοργανωτής.

Tα δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν σε άλλο κατάστημα εκτός Κωτσόβολου.

 

2. Διάρκεια

Ως  διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την  Τρίτη 15/3/2022, ώρα 17:00:00 έως και τη Κυριακή 10/4/2022, ώρα 23:59:59 («Διάρκεια»). Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με πρότερη σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα μέλη του Προγράμματος. Συνεπώς για να λάβει κάποιος μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος του  Προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για τους Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος, μπορείτε να βρείτε στο https://www.nestlenoiazomai.gr/terms-and-conditions.

Επιπλέον, για να λάβει κάποιος μέρος στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι  μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.  Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, του Συνεργάτη και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και σύζυγοι.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα Δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο Δώρο.

 

 

4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Α. Για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, τα εγγεγραμμένα μέλη θα πρέπει να επιλέξουν τον σύνδεσμό «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ» που θα βρουν στην ηλεκτρονική επικοινωνία (email) που θα  λάβουν από την Διοργανώτρια Εταιρία. Στην συνέχεια χρειάζεται να συνδεθούν στο «Νοιάζομαι» και στη σελίδα του διαγωνισμού https://www.nestlenoiazomai.gr/contests/diagonismos-me-doroepitages-100eu και να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχθούν τους όρους του Διαγωνισμού επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι αποδοχής, προκειμένου η συμμετοχή τους να καταχωρηθεί. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, η συμμετοχή επιβεβαιώνεται αυτόματα και ο συμμετέχων λαμβάνει επιβεβαιωτικό μήνυμα στην οθόνη του.

Σημειώνεται ότι πέρα των ανώτερο  δεν επιτρέπεται άλλη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή συμμετοχή με άλλο τρόπο.

Τα αρχεία τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από τον Διοργανωτή, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

και

(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

 

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

 Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Τρίτη 12/04/2022, ώρα 15:00, από τον Διοργανωτή.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

6.1 Οι νικητές των Δώρων θα ενημερώνονται ότι έχουν αναδειχθεί νικητές του Διαγωνισμού με ηλεκτρονικό μήνυμα, (e-mail), το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα Νοιάζομαι εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης τους σε νικητές.

Οι νικητές θα πρέπει να απαντήσουν στο παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία τους για την αποστολή των δώρων και συμπληρώνοντας την φόρμα Δήλωσης Αποδοχής των δώρων που θα λάβουν ως συνημμένο αρχείο στην παραπάνω ενημέρωση των νικητών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών, το όνομα και το επίθετο  των είκοσι (20) τυχερών θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο, όπου θα παραμείνουν αναρτημένα ένα (1) μήνα από την ημερομηνίας ανάρτησης.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρίας  με οποιοδήποτε τυχερού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ανωτέρω παραγράφου,  ή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας), ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Δήλωση Αποδοχής Δώρου, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου, και η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να διαθέσει τα Δώρα αυτά  στους επιλαχόντες που αναδείχθηκαν από την κλήρωση κατά σειρά ανάδειξης. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους επιλαχόντες σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή εάν δεν επιθυμούν το Δώρο, τότε η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση της.

6.2 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών, με έξοδα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Κατά την παραλαβή του Δώρου του, ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να επιδεικνύει  παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής και την ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής που έχει συμπληρώσει και αποσταλεί κατά την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχει αναδειχθεί σε νικητή.

7. Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Συνεργάτης δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί ότι κάθε νικητής είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία δήλωσε.

 

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας και του Συνεργάτη θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

Επιπροσθέτως, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων ή  όσων προϊόντων αγοραστούν με χρήση των Δώρων, η δε υποχρέωσή της εξαντλείται στην προμήθεια των Δώρων.

 

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια Εταιρία σε συνεργασία με τον Συνεργάτη, ο οποίος ενεργεί ως  εκτελών την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου) όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο λογαριασμό κάθε μέλους στο Πρόγραμμα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679),την κείμενη νομοθεσία και τους Όρους & Προϋποθέσεις του Προγράμματος Nestlé Νοιάζομαι και τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, με σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού, την ανάρτηση του Ονοματεπώνυμού τ των νικητών στο Διαδικτυακό Τόπο και την απόδοση του Δώρου σε αυτούς, τη βελτίωση και την εξατομίκευση της εμπειρίας  των μελών κατά την αλληλεπίδραση τους με το Πρόγραμμα Nestlé Νοιάζομαι και την προσφορά προσωποποιημένων επικοινωνιών  σε αυτό.

 Η Διοργανώτρια Εταιρία θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των νικητών σε συνεργαζόμενη  εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με σκοπό την απόδοση των Δώρων.

Σχετικά με τα  Προσωπικά Δεδομένα των  συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια Εταιρία στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει η Διοργανώτρια Εταιρία για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρίας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Η Διοργανώτρια Εταιρία ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια Εταιρία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.nestlenoiazomai.gr/privacy-policyκαι στο https://www.nestlenoiazomai.gr/terms-and-conditions

 

9. Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι, έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.

 

10. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια Εταιρεία,  διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς και κατά την κρίση της να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα  Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με γνωστοποίηση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια Εταιρεία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

 

 

11. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

 

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση), ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

 

13. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Θέλεις να μαθαίνεις άμεσα τα νέα μας;

Μείνε συντονισμένος και μάθε πρώτος για τους διαγωνισμούς, τις συνταγές και τα άρθρα, καθώς και νέα για τα προϊόντα μας.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.
Ανακάλυψε έναν ολόκληρο κόσμο προνομίων!
Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου στον λογαριασμό σου για να επωφεληθείς από τα προνόμια Νοιάζομαι. Αν δεν είσαι μέλος, κάνε την εγγραφή σου ΤΩΡΑ!