Skip to main content
Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Πίνεις Κορπή; Μπες στον Μεγάλο Διαγωνισμό & Κέρδισε Δώρα»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «Πίνεις Κορπή®; Μπες στον Μεγάλο Διαγωνισμό & Κέρδισε Δώρα». Η οργάνωση του Διαγωνισμού θα γίνει σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Qualifio S.A.» και με έδρα το Βέλγιο (Place de l’Université, 25, 1348 Louvain-La-Neuve) (περαιτέρω η «Διαφημιστική Qualifio») και την εταιρεία Διαχείρισης Αποστολών με την επωνυμία «Care Direct MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» και έδρα Δερβενακίων 8 Δάφνη, 172 35 (περαιτέρω η «Care Direct»), οι οποίες θα καλούνται στην συνέχεια από κοινού ως οι «Διαφημιστικές».

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και διαμένουν στην Ελλάδα.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και των Διαφημιστικών.
β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να λάβει μέρος και αναδειχθεί τυχερός οποιουδήποτε από τα δώρα του Διαγωνισμού, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11/04/2022, ώρα 10:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15/07/2022, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με σχετική γνωστοποίηση στον διαδικτυακό τόπο www.korpi.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Κάτω από κάθε ετικέτα των προϊόντων φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή (συσκευασίες ΚΟΡΠΗ 8x500 ml, 12x500 ml, 6x1,5L) που φέρουν τη σήμανση του Διαγωνισμού «Πίνεις Κορπή®; Μπες στον Μεγάλο Διαγωνισμό & Κέρδισε Δώρα»» υπάρχει τυπωμένος ένας (1) μοναδικός 8ψήφιος κωδικός που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς (δηλαδή ένας διαφορετικός κωδικός σε κάθε συσκευασία), τον οποίο θα μπορεί ο συμμετέχων να καταχωρήσει στον Διαδικτυακό Τόπο, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά στη φόρμα συμμετοχής το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο συμμετέχων θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού στον Διαδικτυακό Τόπο για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του.
Ο συμμετέχων προκειμένου να λάβει μέρος στην κλήρωση για το Δώρο του άρθρου 6.2 κατωτέρω, θα πρέπει να το δηλώσει κατά την υποβολή των στοιχείων του, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συμμετοχών στην κλήρωση του Δώρου υπό 6.2 που θα έχει κάθε συμμετέχων, θα αντιστοιχεί στον αριθμό των φορών που καταχώρησε κωδικό και παράλληλα επέλεξε το αντίστοιχο πεδίο στο Διαδικτυακό Τόπο (ήτοι επιλέξει το πεδίο με την πρόταση «Θέλω να συμμετάσχω στην κλήρωση για ένα Ηλεκτρικό Scooter Segway 2Wheel!» που θα εμφανιστεί στο Διαδικτυακό Τόπο).
Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους και με την υποβολή της συμμετοχής τους εγγυώνται ότι τα στοιχεία τους είναι αληθή και ακριβή και ότι είναι κάτοχοι ή έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/τηλεφώνου επικοινωνίας, με τα οποία έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει άπαξ έναν κωδικό συμμετοχής αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στον Διοργανωτή με τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο nestle.consumers@gr.nestle.com με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «Πίνεις Κορπή®; Μπες στον Μεγάλο Διαγωνισμό & Κέρδισε Δώρα». Οι επικοινωνίες για απόδοση κωδικού μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την προτελευταία εργάσιμη μέρα πριν τη λήξη του Διαγωνισμού (ήτοι μέχρι τις 14/7/2022).

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να υποβάλει απεριόριστες συμμετοχές για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού με διαφορετικούς μοναδικούς κωδικούς, με την προϋπόθεση ότι έχει βρει τον κωδικό μέσα στην προωθητική συσκευασία και όχι με κάποιον αθέμιτο τρόπο.

Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

 1. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα») είναι τα εξής:

6.1 Με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος με την χρήση αλγορίθμου τυχαιότητας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, θα αναδειχθούν ενενήντα επτά (97) νικητές στο σύνολο, από τους οποίους:

 1. Σαράντα οκτώ (48) νικητές θα κερδίσουν από ένα activity tracker Xiaomi Mi Smart Band 6 και
 2. Σαράντα εννέα (49) νικητές θα κερδίσουν από ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά Mi Redmi Buds 3 Earphones.

 

Το Δώρο που θα κερδίσει κάθε νικητής θα καθορίζεται βάσει του δώρου που αντιστοιχεί στην εν λόγω νικητήρια στιγμή.
Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα λήψης μόνο ενός Δώρου της παραγράφου 6.1.

6.2 Με ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει ένα (1) Ηλεκτρικό scooter Segway 2Wheel Μαύρο E110SE μαζί με (1) προστατευτικό κράνος Livall C20 Helmet Midnight Black και δύο (2) επιλαχόντες.
Πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες όρους ουδεμία άλλη υποχρέωση έχει ο Διοργανωτής.
Ειδικώς διευκρινίζεται ότι στο δώρο του άρθρου 6.2 (ηλεκτρικό scooter) o Διοργανωτής βαρύνεται μόνο με το κόστος προμήθειας του και παράδοσής του στον νικητή. Δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο και είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του νικητή η εξασφάλιση και κάλυψη του σχετικού κόστους κάθε άδειας, τέλους, διπλώματος, ασφάλισης που σχετίζεται με και επιβάλλεται για την νόμιμη κατοχή, χρήση και κυκλοφορία του ηλεκτρικού scooter (π.χ. ενδεικτικά ασφάλεια, άδεια, τέλη κυκλοφορίας, δίπλωμα οδήγησης). Ο νικητής θα πρέπει άμεσα να μεριμνήσει ο ίδιος με δικά του έξοδα και ευθύνη για την εξασφάλιση όλων των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

7.1 Οι νικητές των Δώρων του άρθρου 6.1 θα αναδεικνύονται με αυτόματη ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικού αδιάβλητου συστήματος, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω χρήσης αλγορίθμου τυχαιότητας που θα στηρίζεται στην νικητήρια στιγμή. Ο πρώτος συμμετέχων που καταχωρεί τον κωδικό του μετά τη νικητήρια χρονική στιγμή (ημερομηνία, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο όπως καταγράφονται στον server του Διαδικτυακού Χώρου) κερδίζει.

Το ηλεκτρονικό αδιάβλητο σύστημα ορίζει μία (1) νικητήρια χρονική στιγμή κάθε μέρα, συνεπώς θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής για κάθε νικητήρια στιγμή για όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες που θα καταχωρήσουν τον κωδικό τους στο Διαδικτυακό Τόπο θα ενημερώνονται αυτόματα εάν έχουν κερδίσει ένα από τα ενενήντα επτά (97) Δώρα του άρθρου 6.1 με απευθείας μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται κατευθείαν στον υπολογιστή τους και με επιβεβαιωτικό e-mail το οποίο θα λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής.

7.2 Ο νικητής του Δώρου του άρθρου 6.2 θα αναδειχθεί βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, στην Αθήνα επί της οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14, 6ος όροφος, την Παρασκευή 29/07/2022 στις 12:00 μ.μ. παρουσία της εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρίας Φίλου Καλλιρρόης.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής που θα κερδίσει ένα (1) Ηλεκτρικό scooter Segway 2Wheel Μαύρο μαζί με (1) προστατευτικό κράνος Livall C20 Helmet Midnight Black και δύο επιλαχόντες.

7.3 Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που θα αναρτηθούν στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,
(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,
(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης ή αθέμιτης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή στο μηχανισμό ανάδειξης νικητών ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
και
(δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή ή τους όρους του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, ρητά συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισαγωγής μη υπαρκτών κωδικών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές και να διεκδικήσει αποζημίωση από τα αρμόδια Δικαστήρια για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν έχει υποστεί από τις παραπάνω ενέργειες.
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δηλώσεις συμμετοχής που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

8.2. Όλοι οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με courier για τα υπό 6.1 Δώρα και με μεταφορική εταιρία ως προς το υπό 6.2 Δώρο, με έξοδα του Διοργανωτή, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά την επικοινωνία με τον Διοργανωτή. Τα Δώρα θα αποσταλούν εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών στους νικητές του Διαγωνισμού από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τους τυχερούς.
Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου (περαιτέρω η «Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου»), επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να υπογράψει τη Βεβαίωση Παραλαβής, τότε ο νικητής χάνει το δικαίωμα του επί του Δώρου. Ειδικά λόγω της ιδιαιτερότητας ως προς το υπό 6.2 Δώρο, ο νικητής υποχρεούται να υπογράψει ή και να προσκομίσει και κάθε άλλο απαιτούμενο από την διαδικασία έγγραφο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε τυχερό των Δώρων εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρώτη τηλεφωνική απόπειρα ή τη λήψη του επιβεβαιωτικού e-mail, ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός του Διαγωνισμού, δεν επικοινώνησε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, στα στοιχεία επικοινωνίας του όρου 13, για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη ή σε περίπτωση που δεν παραληφθούν τα Δώρα από τους νικητές ή αυτοί δεν επιθυμούν να αποδεχθούν τα Δώρα ή αρνηθούν να υπογράψουν Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου ή αρνηθούν να υπογράψουν ή να προσκομίσουν άλλο απαιτούμενο από την διαδικασία έγγραφο ή ο ίδιος συμμετέχων έχει ήδη κερδίσει Δώρο του άρθρου 6.1 και αναδεικνύεται και πάλι νικητής Δώρου του άρθρου 6.1, τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό επιλαχόντα, εφόσον υπάρχει, άλλως ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του.
Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση του, σε περίπτωση που ο Διοργανωτής δεν καταφέρει να παραδώσει τo Δώρο στον νικητή μέχρι και την 30/09/2022 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προβεί σε τουλάχιστον δύο (2) ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής για τη μη απόδοση των Δώρων και δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

 1. Ευθύνη Διοργανωτών

9.1. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου του άρθρου 6.2, για το οποίο ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στον επίσημο διανομέα των προϊόντων στην Ελλάδα εταιρία «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΜΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως, αρ. 2Α, στο τηλέφωνο 211 999 4000 και στο e-mail segway@info.quest.gr : Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 21:00, σύμφωνα και με τους όρους της εγγύησης του κατασκευαστή που συνοδεύουν το προϊόν.

Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα του Δώρου του άρθρου 6.1, για το οποίο οι νικητές μπορούν να απευθυνθούν στον επίσημο διανομέα των προϊόντων ΧΙΑΟΜΙ στην Ελλάδα εταιρία «INFO QUEST TECHNOLOGIES ΜΑΕΒΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως, αρ. 2Α, στο τηλέφωνο 211 999 4000 και στο email qservices@quest.gr: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 21:00, σύμφωνα και με τους όρους της εγγύησης του κατασκευαστή που συνοδεύουν τα προϊόντα.

Η υποχρέωση και ευθύνη του Διοργανωτή εξαντλείται στην παραγγελία και την καταβολή του τιμήματος για την αγορά των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε τυχόν ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

10.1 Ο Διοργανωτής, σε συνεργασία με την Care Direct και τη Διαφημιστική Qualifio, οι οποίες λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την κείμενη νομοθεσία, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού, την ανάρτηση των ονομάτων στο διαδίκτυο και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Ειδικότερα ο Διοργανωτής θα συλλέξει για όλους τους συμμετέχοντες το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους και επιπλέον για τους νικητές των Δώρων, την ταχυδρομική τους διεύθυνση.
Για την αποστολή των Δώρων στους νικητές, τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) των νικητών θα διαβιβαστούν σε εταιρία ταχυμεταφορών ή σε μεταφορική εταιρία ανάλογα με το είδος των Δώρων.
Ο Διοργανωτής και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα διαγράψουν οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού, το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόδοση των Δώρων.
Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.
Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους, (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.
Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας).
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.nestle.gr/info/privacy_policy .

 1. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

11.1 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με γνωστοποίηση στο Διαδικτυακό Τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή συμμετοχή ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

 1. Δημοσιότητα

12.1 Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία-Αντωνία Δαβίλα-Μανδρέκα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 14 και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.
Στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο έχει κατατεθεί και σφραγισμένος φάκελος με τις νικητήριες στιγμές όπως προκύπτουν από τον αλγόριθμο. Ο φάκελος θα παραμείνει σφραγισμένος μέχρι το τέλος του Διαγωνισμού εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

 1. Πληροφορίες – Παράπονα

13.1 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

 1. Αποδοχή όρων –Δικαιοδοσία –Εφαρμοστέο Δίκαιο

14.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση Δώρων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Επικοινωνία
Από σταθερό: 800 11 68068 (χωρίς χρέωση)
Από κινητό: 210 68 44 824 (αστική χρέωση)
Στείλτε μας e-mail στο
nestle.consumers@gr.nestle.com
Follow us at