Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Όροι Διαγωνισμού 100 χρόνια Λουμίδης Παπαγάλος

Α. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «100 χρόνια Λουμίδης Παπαγάλος» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.instagram.com (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στη διαδικτυακή σελίδα https://www.nestlenoiazomai.gr/loumidis/oroi-diagonismon (εφεξής καλούμενη «Διαδικτυακή Σελίδα»).
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό  ισοδυναμεί αυτοδικαίως με ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

 

Β. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 01/10/2020, ώρα 00:00 (περαιτέρω «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 11/10/2020, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να  τροποποιήσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, με σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Σελίδα.

 

Γ.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο Γ.2 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
 2. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α.) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει, σε περίπτωση που είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

 

Δ. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Στα τεύχη των περιοδικών “Athens Voice” και “LIFO”, που θα κυκλοφορήσουν την 01/10/2020, θα υπάρχει διαφημιστική καταχώρηση για τη μάρκα «Λουμίδης Παπαγάλος», στην οποία θα υπάρχει κενός χώρος (σαν κάρτα), όπου ο συμμετέχων καλείται να γράψει μια ευχή για τα 100 χρόνια της μάρκας «Λουμίδης Παπαγάλος», να τη φωτογραφίσει και να την αναρτήσει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram μέσω του προσωπικού του προφίλ, το οποίο θα πρέπει να είναι απαραίτητα δημόσιο/public, χρησιμοποιώντας οπωσδήποτε το  hashtag #100xronialoumidis στην περιγραφή της ανάρτησης («post»).  Δεν γίνονται δεκτά υβριστικά, ρατσιστικά ή προσβλητικά σχόλια, είτε στην ανάρτηση («post»), είτε στο γραπτό μήνυμα το οποίο θα αποτυπωθεί φωτογραφικά επί των εντύπων, και γενικά σχόλια τα οποία είναι αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ενώ δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε προσωπικά στοιχεία τρίτων χωρίς τη συναίνεσή τους.
 2. Κάθε προφίλ χρήστη Instagram μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στον Διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη ανάρτηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες αναρτήσεις στο Instagram από το ίδιο προφίλ χρήστη.
 3. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Διοργανωτή, η συμμετοχή δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δύναται ανά πάσα στιγμή και σε κάθε στάδιο του Διαγωνισμού να αποκλείσει την συμμετοχή, σε περίπτωση δε συμμετοχής που έχει ήδη ανακηρυχθεί ως νικήτρια, ο Διοργανωτής δύναται να κηρύξει έκπτωτη από το δώρο τη σχετική συμμετοχή.
 4. Τα αρχεία και στοιχεία τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας από τον Διοργανωτή θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

 

E. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 1. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της φωτογραφίας και του κειμένου/ευχής (εφεξής έργο) που θα αναρτήσουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό. Το έργο είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχει στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων, ενώ στο υποβληθέν έργο δεν απεικονίζεται κανένα πρόσωπο. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά του Διοργανωτή λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν έργο, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.
 2. Διά της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό άπαντες οι συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό του υποβληθέντος από εκείνους έργου στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.  Οι συμμετέχοντες του Διαγωνισμού μεταβιβάζουν ρητά και ανεπιφύλακτα στο Διοργανωτή άνευ άλλου ανταλλάγματος διαρκώς, ανεκκλήτως, εις το διηνεκές, για όλο τον κόσμο και για όλα τα μέσα το δικαίωμα να εκτυπώσει, εκδώσει, δημοσιοποιήσει, αναρτήσει, προβάλει, παρουσιάσει στο κοινό αυτοτελώς ή ενσωματωμένο σε σύνθετο έργο, δημοσιεύσει, χρησιμοποιήσει ως επικοινωνιακό ή/και προωθητικό υλικό, αναπαράξει, εκμεταλλευτεί εμπορικά ή/και χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ο Διοργανωτής θα παραχωρήσει/μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματα, το έργο που θα υποβάλουν, με τα πραγματικά ονόματα ή/και τα ονόματα χρήστη στο Instagram των νικητών ή μη, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή.
 3. Οίκοθεν νοείται ότι ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του σχετικού διαγωνιζόμενου, που αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους ή/και στους όρους του Instagram, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και συμμετοχών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

 

ΣΤ. Δώρα  Διαγωνισμού

 1. Ο καθένας από τους εκατό (100) νικητές που θα προκύψουν από την κλήρωση θα κερδίσει από ένα συλλεκτικό μουσικό δίσκο βινυλίου 45 στροφών που θα περιέχει 2 μουσικά κομμάτια («Σαν μαγεμένο το μυαλό μου»), υπογεγραμμένο από τις ερμηνεύτριες Ελεονώρα Ζουγανέλη και Δήμητρα Γαλάνη.
 2. Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 3. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

 

Ζ. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

 1. Οι νικητές των Δώρων θα αναδεικνύονται βάσει κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 16/10/2020 και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία του Διοργανωτή.
 2. Η κλήρωση  θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν υποβληθεί και από την κλήρωση θα αναδειχθούν εκατό (100) νικητές και εκατό (100) επιλαχόντες. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Οι συμμετοχές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες Όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.
 3. Ως «έγκυρη συμμετοχή», κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Σελίδα και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

(β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο Δ ανωτέρω,

(γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(δ) έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

 1. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παραβιάζει ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ή και απλές ενδείξεις ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό του Διοργανωτή ή παρεμβάλλεται στη διαδικασία του Διαγωνισμού με αντικανονικές ενέργειες, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής  διατηρεί κάθε δικαίωμα.
 2. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής.

 

Η.  Ενημέρωση Νικητών– Παραλαβή των Δώρων

1. Ο Διοργανωτής, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, από την διενέργεια της κλήρωσης: (α) θα γνωστοποιεί τα στοιχεία των νικητών, αναρτώντας αποκλειστικά και μόνο το Όνομα Χρήστη του Instagram (Instagram Username) στο https://www.nestlenoiazomai.gr/loumidis/nikites-diagonismon, για τριάντα ημέρες και όχι οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο αυτών και (β) θα επικοινωνεί με τους νικητές του Διαγωνισμού, μέσω Instagram με Direct Message, προκειμένου να τους ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής των Δώρων.

2. Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον όρο ΙΓ.

3. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Διοργανωτή με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δύο  (2) εργάσιμων ημερών από την διενέργεια της κλήρωσης, ή σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν επικοινώνησε για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα κατά σειρά ανάδειξης. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία με τον επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.

4. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση) για την αποστολή του Δώρου και για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

5. Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

 1. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
 2. σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη,
 3. σε περίπτωση που η συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,
 4. σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές,
 5. σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
 6. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου.
 1. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με έξοδα του Διοργανωτή στη διεύθυνση που θα υποδείξουν κατά την ως άνω επικοινωνία με το Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής θα αποστείλει τα δώρα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στους νικητές του Διαγωνισμού από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ταχυδρομικής τους διεύθυνσης. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου (περαιτέρω η «Δήλωση Αποδοχής Δώρου»), επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο νικητής/νικήτρια.
 2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στον Διαγωνισμό επιλαχόντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

 

Θ. Ευθύνη Διοργανωτή

 1. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό.
 2. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων (Instagram Username), και των νικητών του Διαγωνισμού (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση), κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού, την ανάρτηση των  νικητών κατά τον όρο Η.1., την απόδοση των Δώρων σε αυτούς, καθώς και για τον σκοπό που αναφέρεται στον όρο Ε.
 2. O Διοργανωτής θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών COURIER CENTER με μοναδικό σκοπό την αποστολή των δώρων.
 3. Μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
 4. Αν οι συμμετέχοντες ή/ και οι νικητές επιλέξουν να μην παράσχουν τα Προσωπικά Δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων.
 5. Σχετικά με τα  Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 210 6844824 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου data.protection@gr.nestle.com, ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει ο Διοργανωτής  για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,  (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας, (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή και  (vii) να ζητήσουν την φορητότητα των δεδομένων τους.
 6. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ανησυχία στους συμμετέχοντες ή στους νικητές του Διαγωνισμού σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους του Διοργανωτή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία, στην διεύθυνση data.protection@gr.nestle.com. Ο Διοργανωτής ευελπιστεί ότι μπορεί να επιλύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας). Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο o Διοργανωτής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.nestle.gr/info/privacy_policy_full

ΙΑ. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Σελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

ΙΒ. Δημοσιότητα

 Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Σελίδα.

ΙΓ. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 8001168068 (από σταθερό χωρίς χρέωση) και 2106844824 (από σταθερό ή κινητό με αστική χρέωση) ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου nestle.consumers@gr.nestle.com.

ΙΔ. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΙΕ. Μη ευθύνη του Instagram

Ο Διαγωνισμός δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Instagram δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum dictum maximus diam nec commodo. Phasellus sit amet urna dignissim, pulvinar ante vel, fringilla massa.
Ανακάλυψε έναν ολόκληρο κόσμο προνομίων!
Αν είσαι ήδη μέλος, συνδέσου στον λογαριασμό σου για να επωφεληθείς από τα προνόμια Νοιάζομαι. Αν δεν είσαι μέλος, κάνε την εγγραφή σου ΤΩΡΑ!