ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ “NESTLE NOIAZOMAI”

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία της εφαρμογής κινητού “Nestlé Noiazomai” (εφεξής καλούμενης «Εφαρμογή») που ανήκει στην Nestlé Ελλάς Α.Ε. (εφεξής καλούμενης «Nestlé»)

H εφαρμογή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου Προγράμματος επιβράβευσης Nestlé Noiazomai (δείτε στο παρακάτω link την ιστοσελίδα του https://www.nestlenoiazomai.gr/, εφεξής καλούμενη «Ιστοσελίδα», και τους  Όρους Λειτουργίας Προγράμματος https://www.nestlenoiazomai.gr/content/to-programma-epibrabeushs και η χρήση της προϋποθέτει την εγγραφή του φυσικού προσώπου στο Πρόγραμμα επιβράβευσης Nestlé Noiazomai. Με την εγγραφή στο εν λόγω Πρόγραμμα καθίστασθε «Μέλος» και μπορείτε να απολαύσετε τα προνόμια που αναλυτικά περιγράφονται στην προαναφερόμενη Ιστοσελίδα.  

H εφαρμογή είναι μία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να συλλέγει Πόντους από τις αγορές προϊόντων Nestlé οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης της Εφαρμογής, όπως εκάστοτε ισχύουν, να διαβάσει ενδιαφέροντα άρθρα και να αναζητήσει εκπτωτικά κουπόνια για τα αγαπημένα του προϊόντα Nestlé. 

Η χρήση της Εφαρμογής σημαίνει ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του, ως Χρήστη της εφαρμογής. 

1.Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

-Πρόγραμμα Επιβράβευσης Nestlé Noiazomai ή Πρόγραμμα Επιβράβευσης: Το πρωτοποριακό σύστημα πιστότητας και επιβράβευσης του καταναλωτή που δημιουργήθηκε από τη Nestlé με στόχο να επιβραβεύσει τους καταναλωτές, δίνοντας τη δυνατότητα στα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης να κερδίζουν πόντους επιβράβευσης και να τους εξαργυρώνουν δημιουργώντας τα προσωπικά τους εκπτωτικά κουπόνια, για τα προϊόντα Nestlé που προτιμούν.

-Μέλος του Προγράμματος Επιβράβευσης Nestlé Noiazomai ή Μέλος: Το ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που έχει αποδεχθεί τους Όρους που του έχει ζητηθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Nestlé Noiazomai, είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω της Ιστοσελίδας και έχει εγγράφει στο Πρόγραμμα.

-Χρήστης της εφαρμογής Nestlé Noiazomai ή Χρήστης: Το ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο που, αφού έχει αποδεχθεί τους Όρους που του έχει ζητηθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Nestlé Noiazomai, είτε μέσω της είτε μέσω της Iστοσελίδας https://www.nestlenoiazomai.gr/, εγγράφεται στο Πρόγραμμα και χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

-Υπαγόμενη Συναλλαγή ή Συναλλαγή και Υπαγόμενη Δραστηριότητα ή Δραστηριότητα: Η υπαγόμενη συναλλαγή αφορά την συλλογή πόντων από τον Χρήστη από την αγορά προϊόντων Nestlé μέσω της Εφαρμογής.  Η υπαγόμενη δραστηριότητα αφορά την συλλογή πόντων από το Μέλος από τη συμμετοχή του σε ενέργειες και διαγωνισμούς που διοργανώνονται από τη Nestlé είτε μέσω του site είτε μέσω της Εφαρμογής. (βλέπε 3.2)

-Πόντοι: Το όφελος που αποκομίζει ο Χρήστης όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω (Συλλογή Πόντων 3.7), από τη διενέργεια μίας υπαγόμενης συναλλαγής ή δραστηριότητας. 

-Λογαριασμός Πόντων: Ο Λογαριασμός παρακολούθησης των πόντων κάθε Χρήστη που μπορεί να βρεθεί στη σελίδα προφίλ.

2.Εγγραφή Μέλους 

2.1.Η εγγραφή στην εφαρμογή σημαίνει την εγγραφή του χρήστη στο Πρόγραμμα επιβράβευσης Nestlé Noiazomai και μπορεί να γίνει με την υποβολή αίτησης εγγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

είτε μέσω της Εφαρμογής, η οποία συνδέεται με την Ιστοσελίδα, τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας την οποίας πρέπει να αποδεχτεί το υποψήφιο Μέλος

είτε απευθείας μέσω της Ιστοσελίδας 

2.2.Μέλος στο Πρόγραμμα μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ενήλικο Φυσικό Πρόσωπο διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα. 

2.3.Η Nestlé Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει ή να ακυρώνει εκ των υστέρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης χωρίς υποχρέωση σχετικής δικαιολόγησης της απόρριψης του αιτούντα. 

2.4.Το Μέλος αναλαμβάνει  να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αναφέρονται διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, e-mail κλπ.) που δήλωσε στην αρχική εγγραφή, διαφορετικά η Nestlé δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με το Μέλος. 

2.5.Το Μέλος διατηρεί την ιδιότητά του για όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων του. 

2.6.Η χρήση των προνομίων του Προγράμματος από το Μέλος είναι προαιρετική. 

2.7.Το Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε το επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του σ’ αυτό. Το αίτημα διαγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω της ιστοσελίδας https://www.Nestlénoiazomai.gr/ , από το σχετικό πεδίο κατάργησης λογαριασμού στην επεξεργασία προφίλ. Στην περίπτωση αυτή, το Μέλος καθώς και οι πόντοι που έχει συλλέξει και δεν έχουν ακόμη εξαργυρωθεί θα διαγράφονται από το Πρόγραμμα. 

3.Συλλογη ποντων

3.1.Κάθε Μέλος που επιθυμεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης συλλέγει πόντους, οι οποίοι θα υπολογίζονται σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις και επισημάνσεις για τη συλλογή πόντων που αναφέρονται παρακάτω (βλέπε 3.7.1).

3.2.Η συλλογή των πόντων μπορεί να γίνει γενικά με τους παρακάτω δύο (2) τρόπους:

Με σάρωση («σκανάρισμα») ταμειακής απόδειξης μέσω της  Εφαρμογής από καταστήματα τροφίμων λιανικής που θα πρέπει να περιέχει και να αναγράφει προϊόντα τα οποία διανέμονται από την Nestlé ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ή την C.P.W. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. Η απόδειξη θα πρέπει να είναι αυθεντική και μοναδική (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά) και να αναγράφει όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την Εφαρμογή με σκοπό την εξασφάλιση της μοναδικότητας αλλά και τις περιγραφές των προϊόντων ολογράφως ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί με σαφήνεια ποια είναι τα προϊόντα που συμμετέχουν.  Σε κάθε άλλη περίπτωση η απόδειξη θα θεωρείται άκυρη, οι πόντοι δεν θα αποδίδονται και ο χρήστης θα ενημερώνεται με notification ή με email εντός 3 ημερών.  Η συλλογή πόντων αφορά μόνο αγορές με έκδοση ταμειακής απόδειξης. Τιμολόγια δεν γίνονται αποδεκτά.

Η Nestlé εξασφαλίζει τη μοναδικότητα των αποδείξεων μέσω των στοιχείων της απόδειξης που ζητά από τον χρήστη να καταχωρήσει στην Εφαρμογή (επωνυμία, ημερομηνία, ταμείο κλπ.).

Ο χρήστης θα ενημερώνεται εντός 3 ημερών (μέγιστο διάστημα,72 ώρες)  για τους πόντους που συνέλεξε με την απόδειξη που καταχώρησε είτε με mail είτε με notification και θα ενημερώνεται ο Λογαριασμός πόντων του.

Με συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ενέργειες που διοργανώνει η Nestlé  για τα οποία το Μέλος μπορεί να ενημερώνεται είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω της ιστοσελίδας Nestlé Noiazomai είτε μέσω newsletter είτε μέσω αναρτήσεων της Nestlé στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

Διευκρινίζεται ότι με όποιον και από τους δύο τρόπους και αν συγκεντρωθούν οι πόντοι, κάθε Μέλος διατηρεί έναν μοναδικό Λογαριασμό Πόντων, στον οποίο έχει πρόσβαση είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω της Ιστοσελίδας. 

3.3.Η Nestlé έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ειδικές προϋποθέσεις και επισημάνσεις για τη συλλογή και την εξαργύρωση πόντων μερικώς ή ολικώς. Οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Συλλογής των Πόντων γίνεται χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση του Μέλους και χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή του. Επίσης, οποιαδήποτε αλλαγή φέρει ημερομηνία έναρξης ισχύος και διάρκειας (εάν υφίσταται) και ανακοινώνεται στα Μέλη του Προγράμματος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κρίνει η Nestlé.

3.4.Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν ή δεν έχουν υπολογισθεί πόντοι σε όφελος ή σε βάρος αντιστοίχως του Μέλους, η Nestlé έχει το δικαίωμα να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο Λογαριασμό Πόντων του Μέλους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του.

3.5.Οι πόντοι που το Μέλος συλλέγει μέσω του Προγράμματος, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο. 

3.6.Η Nestlé, εκτός από τον ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό πόντων που ορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Συλλογής Πόντων (βλέπε 3.7) για τις επιμέρους συναλλαγές ή δραστηριότητες του Μέλους, δύναται να ορίζει και μέγιστο αριθμό πόντων που το Μέλος μπορεί να συλλέξει σε μηνιαία ή/και σε ετήσια βάση για το σύνολο των συναλλαγών ή των δραστηριοτήτων. Ο μέγιστος αριθμός πόντων που ισχύει κάθε φορά για το σύνολο των συναλλαγών ή δραστηριοτήτων, αναγράφεται στους Όρους Συλλογής Πόντων.  

3.7.Όροι Συλλογής πόντων

Διάρκεια ισχύος πόντων: Οι Πόντοι που έχουν συλλεχθεί θα λήγουν 2 χρόνια μετά την απόκτηση τους. 

3.7.1.Ειδικοί Όροι Συλλογής πόντων από καταχώρηση απόδειξης μέσω της Εφαρμογής

Επιβράβευση: Ανάλογα με το ύψος των αγορών και τα είδη των προϊόντων Nestlé ο Χρήστης κερδίζει πόντους, τους οποίους θα μπορεί εν συνεχεία να εξαργυρώσει σε κουπόνια ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης.   

Διάρκεια Ισχύος Απόδειξης: Η εκάστοτε απόδειξη θα πρέπει να καταχωρείται στην Εφαρμογή το αργότερο μέχρι και 10 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ώστε να είναι έγκυρη.  Σε άλλη περίπτωση η απόδειξη θα θεωρείται άκυρη.

Μέγιστος αριθμός αποδείξεων: Ο μέγιστος αριθμός των αποδείξεων που μπορεί να καταχωρήσει ο χρήστης σε διάστημα 7 ημερών ανέρχεται στις 7 αποδείξεις.

Μέγιστος αριθμός πόντων: Ο μέγιστος αριθμός πόντων που μπορεί να συλλέξει το Μέλος για το σύνολο των υπαγόμενων συναλλαγών (σάρωση απόδειξης) στη διάρκεια μίας εβδομάδας ορίζεται σε 2.500 πόντους ανά λογαριασμό χρήστη την εβδομάδα.

Μέγιστος αριθμός προϊόντων: Ο μέγιστος αριθμός προϊόντων Nestlé που μπορούν να σκαναριστούν σε μια απόδειξη ανέρχεται στα 10 τεμάχια. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τεμαχίων υπερβαίνει τα 10 ο χρήστης δεν θα συλλέγει πόντους από τα επιπλέον προϊόντα. Στον υπολογισμό των πόντων θα λαμβάνονται υπόψιν τα προϊόντα μεγαλύτερης αξίας.

4.Εξαργύρωση Πόντων-Πρόγραμμα επιβραβευσης

4.1.Οι Πόντοι που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν, μερικώς ή ολικώς: 

Για δημιουργία εκπτωτικών κουπονιών επιβράβευσης μέσω της ιστοσελίδας https://www.nestlenoiazomai.gr από τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.nestlenoiazomai.gr/content/dhmiourghse-to-diko-sou-kouponi-epibrabeushs-eukola-kai-grhgora

Για απόκτηση προωθητικών συσκευασιών που διαθέτει η Nestlé

Για συμμετοχή σε ενέργειες που διοργανώνει η Nestlé Hellas με αυτό τον σκοπό

4.2.Οι Πόντοι δεν εξαργυρώνονται με καταβολή μετρητών στο Μέλος από την Nestlé Hellas.

4.3.Η Nestlé Hellas μπορεί να ορίσει ελάχιστο αριθμό πόντων που κάθε φορά απαιτείται να έχει συλλέξει το Μέλος πριν προβεί σε μερική ή ολική εξαργύρωση των διαθέσιμων Πόντων του, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος κατά τα οριζόμενα στον όρο 4.4. κατωτέρω. 

4.4.Το Μέλος ενημερώνεται για τις εκάστοτε ισχύουσες δυνατότητες εξαργύρωσης μέσω προσωπικών επιστολών ή SMS ή newsletters ή e-mails ή notifications ή μέσω του κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της Nestlé, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα στα τηλέφωνα 8001168068 κλήση χωρίς χρέωση από σταθερό ή +30 210 6844824 κλήση με χρέωση από το κινητό.

4.5.Η Nestlé μπορεί να ανακοινώνει στα Μέλη του Προγράμματος επιπλέον ειδικές προσφορές συλλογής ή εξαργύρωσης Πόντων ή επιπλέον προσφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εκπτώσεις. Οι επιπλέον ειδικές προσφορές αφορούν είτε σε όλα τα Μέλη του Προγράμματος, είτε σε επιλεγμένες ομάδες Μελών, είτε σε επιλεγμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες κατά την απόλυτη κρίση της Nestlé. Το Μέλος του Προγράμματος ενημερώνεται για τις ειδικές προσφορές και για τους ειδικότερους όρους αυτών, με τους τρόπους που αναφέρονται στον όρο 4.4. ανωτέρω.

5.Ενημέρωση Μέλους για τους διαθέσιμους Πόντους 

5.1.Κάθε Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πόντους που έχει συγκεντρώσει και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση στο προσωπικό του προφίλ στο Nestlé Noiazomai είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω της Ιστοσελίδας.

5.2. Εκτός των παραπάνω τρόπων ενημέρωσης, η Nestlé έχει το δικαίωμα να ενημερώνει το Μέλος σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω προσωπικών επιστολών ή SMS ή newsletters ή e-mails, ή push notifications στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή μεταγενέστερα κατά τον όρο 2.4. ανωτέρω. 

6.Τροποποίηση / Λήξη Προγράμματος 

6.1.Η Nestlé διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι τροποποιήσεις στους Όρους του Προγράμματος γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω της ιστοσελίδαςhttps://www.nestlenoiazomai.gr ή/και με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της Nestlé, μέσο και έχουν άμεση ισχύ, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διενέργεια υπαγόμενων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων ή/και η εξαργύρωση Πόντων μετά από οιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων του Προγράμματος από το Μέλος. 

6.2.Τα Μέλη του Προγράμματος θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε την εφαρμογή Nestlé Noiazomai είτε την ιστοσελίδα https://www.nestlenoiazomai.gr για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση Όρων. 

6.3.Η Nestlé διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σχετικά το Μέλος ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία λήξης, μέσω της ιστοσελίδαςhttps://www.nestlenoiazomai.gr ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της μέσο. Στην περίπτωση αυτή τα Μέλη του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους διαθέσιμους πόντους τους, εντός της χρονικής προθεσμίας που θα ορισθεί από τη Nestlé.

7.Λοιποί Όροι 

Η Nestlé Ελλάς Α.Ε.  (εφεξής η “Nestlé”) δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητά σας και να διαφυλάξει την εμπιστοσύνη που δείχνετε στη Nestlé αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

7.1.Πεδίο εφαρμογής και αποδοχή της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας: Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση αυτής της Εφαρμογής Κινητού ή εφόσον μας κοινοποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την παρούσα Εφαρμογή Κινητού. Η Nestlé διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ανά πάσα στιγμή, συνεπώς σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

7.2.Γιατί η Nestlé συλλέγει προσωπικά δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιεί: Η Nestlé συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα απέκτησε, όπως ενδεικτικά για την τοποθέτηση παραγγελιών, την τήρηση λογαριασμού, την εξυπηρέτηση καταναλωτών, την αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές, την προσωποποίηση, τις επικοινωνίες διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου, τις λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης. 

Η Nestlé ενδέχεται να συνδυάσει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία συνελέγησαν από τις προαναφερόμενες πηγές προκειμένου να αποκτήσει η Nestlé να αποκτήσει μία πληρέστερη εικόνα σας ως καταναλωτή, η οποία, με τη σειρά της, θα της επιτρέπει να σας παρέχει καλύτερες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Η Nestlé μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα σας με συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καθώς και με παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με την διαχείριση των Ιστοτόπων της Nestlé, με συνεργάτες της στο πλαίσιο προωθήσεων (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας) καθώς και αν το απαιτεί ο νόμος. H Nestlé σε καμία περίπτωση δεν μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με κανένα τρίτο μέρος που θα το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός και αν έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.

7.3. Δικαίωμα εξαίρεσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τη λίστα παραληπτών επικοινωνιών προωθητικού περιεχομένου που αφορούν τη Nestlé είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είτε επικοινωνώντας μαζί μας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας.

7.4.Επικοινωνήστε μαζί μας: Η Nestlé είναι «υπεύθυνη επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται στα πλαίσια της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλια παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 8001168068 ή μέσω email στo Contact.Noiazomai@gr.Nestlé.com ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Πατρόκλου 4, Μαρούσι,15125

Για περισσότερες λεπτομέρειες στα παραπάνω, παρακαλούμε διαβάστε την Παγκόσμια Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nestlé που είναι διαθέσιμη στο http://www.nestle.com/info/yourdata.

Copyright © 2016 Nestlé Ελλάς Α.Ε.